Trendyol Satıcı Sözleşmesi Hukuki İncelemesi

I. GİRİŞ

E-ticaret, pandemiyle birlikte kullanım alanı ve sıklığını en çok arttıran alanlar arasında olup buna bağlı olarak tüketiciler olarak birçok online pazaryerlerinin reklamlarıyla karşılaşmaktayız. Gelişmekte olan e-ticaret alanında, online pazaryerlerinde tüketiciler / alıcıların yanı sıra her geçen gün sayıları artan “satıcılar” olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.

Bu bağlamda yazımızda, Trendyol online pazaryerinin satıcı sözleşmesi tarafımızca incelenmiş, hukukçu olmayanlar için akıl karıştırıcı olabilecek bu 16 sayfalık sözleşme, dikkat edilmesi gerekilen hususların en temel haliyle aktarılmaya çalışılacaktır.

Önemli Not: Her durumda, önleyici avukatlık kapsamında sözleşmenin imzalanmasından önce, sözleşmenin sizin menfaatiniz doğrultusunda revize edilmesi ve sair durumlar için bir avukata danışmanızı önermekteyiz.

Sözleşme metni için bkz. https://img-trendyol.mncdn.com/Assets//trendyol_sozlesme_2020.pdf

II. TRENDYOL SATICI SÖZLEŞMESİ’NDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİLEN TEMEL HUSUSLAR

Yazımızın bu bölümünde yine sade bir dil ile başlıklar halinde ilerlemeyi uygun görüyoruz. Sözleşmeyi incelediğimizde siz pazaryerinde satıcı olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hukuki hususlar aşağıda sıralanmıştır;

Trendyol tarafından talep edilen belgelerin eksiksiz olarak sunulması: Sözleşmenin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen maddesinde düzenlenen ilk sorumluluk belge teminine ilişkin. Buna bağlı olarak, gerek cari sıfatıyla satıcı olarak kendinize ait belgelerin Trendyol’a sunulması gerek satacağınız ürünün ilgili mevzuat uyarınca sahip olması gereken belgelerin ürün paketinin içinde yer alması hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Trendyol’un herhangi bir gerekçe göstermeksizin ürününüzü satıştan kaldırma hakkı bulunması: Bu madde satıcıya doğrudan bir yükümlülük getirmemekle birlikte, satıcılar olarak pazaryerinde size tanınan satış hakkının her an ve gerekçe gösterilmeden kısmen veya tamamen sonlandırılabileceğini bilmeniz yararınıza olacaktır.

Ürün üzerindeki telif hakkının devri: Satışa sunduğunuz ürün üzerinde, ürünün özelliklerine bağlı olarak telif hakkının doğması halinde, Trendyol satıcı sözleşmesinde sizden telif hakkının (mali hakların) Trendyol’a ve 3. kişilere devretmenizi talep ediyor. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus, anılan hükümde, devrin Sözleşme süresiyle sınırlı tutulmasına rağmen, başka hiçbir sınırlama olmadığından söz konusu hak devrinin oldukça geniş kapsamlı olması.

Ödemelerin tahsilatı: Alıcılar tarafından pazaryerindeki bir ürününüzün satın alınması halinde, satış bedeli önce Trendyol tarafından tahsil ediliyor. Bu noktada dikkat edilmesi gerekilen husus, her ürün kategorisi özelinde Trendyol tarafından belirlenen ve sözleşme ekinde yazılı olan komisyon oranı ve vade bilgileri. Ürünün alıcıya sorunsuz biçimde ulaşması ve bu bilginin Trendyol’a bildirilmesini takiben, ürüne kategorisine ait vade tarihinin dolmasıyla, komisyon düşülmesinden sonra kalan tutarın ödemesi satıcılara yapılıyor.

Sadece Trendyol üzerinden satış yapma yükümlülüğü: Trendyol satış sözleşmesinde, satıcıların sadece Trendyol platformu üzerinden hukuki ilişki kurabileceği belirtiliyor. Yükümlülüğün istisnası, alıcıların doğrudan satıcıya ait satış kanallarından satıcıya ulaşması hali. Başka deyişle, satıcı olarak size Trendyol’dan ulaşmış bir alıcıyı, kendi doğrudan satış kanalınıza yönlendiremez ve buradan satış yapamazsınız.

Marka kullanımına muvafakat verilmesi: Satışa sunulan ürünler nezdinde ayırt edici işaretlerin yani markaların, Trendyol tarafından kullanımına izin verilmesi gerekiyor. Kendi markanızı satıyorsanız bir sorun olmayacaktır, ancak 3.kişilerin marka sahibi olduğu ürünleri satıyorsanız, bu maddeye dikkat edilmesi gerektiğini söylemeliyiz.

Satış süresince yapılan işlemlerden dolayı Trendyol’un zarara uğraması halinde zararı karşılama yükümlülüğü: Sözleşme incelendiğinde çeşitli cezai şartlar ile hükümlerin birinde sözleşme hükümlerinin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi halinde Trendyol nezdinde doğan her türlü zararın tazmin edilmesi yükümlülüğünün öngörülmesi söz konusu. Sözleşmenin revize edilmeksizin imzalanması halinde, satıcılara ciddi bir tazminat yükümlülüğü getirildiği görülmektedir.

Sözleşmenin feshi: Sözleşmenin çeşitli maddelerinde, maddelerde öngörülen yükümlülüklerin satıcı tarafından ihlali halinde, Trendyol’un sözleşmeyi tek taraflı ve ihtarsız – ihbarsız olarak feshetme hakkı bulunduğu görülüyor. Bunun yanı sıra, sözleşme taraflarına 1 ay ihbar süresiyle sözleşmeyi feshi hakkı ayrıca tanınmış. Dolayısıyla pazaryerindeki yerinizin devamlılığı adına, sözleşmede öngörülen yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmeniz faydalı olacaktır.

Sayılan başlıklar dışında, satıcı sıfatınız nezdinde hukuktan ve kanundan doğan diğer yükümlülüklerinizi (fatura kesme, ayıplı mala ilişkin yükümlülükler, cayma hakkının kullanılması vb.) yerine getirmeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

III. SONUÇ

Yukarıda Trendyol satış sözleşmesi nezdinde sözleşmenin en temel noktaları açıklanmaya çalışılmıştır. Sayılan hususların hepsi, satıcıların hak ve yükümlülüklerini işaret etmekle birlikte, sorunsuz bir pazaryeri satış – iş birliği süreci için önem arz etmektedir. Bu noktada, sözleşmenin dikkat edilmesi gerekilen hususların burada sıralananlardan ibaret olmadığını, dolayısıyla sözleşmenin imzalanmasından önce gerek bilgilenme gerek revize edilebilmesi açısından hukuki danışmanlık alınması gerektiği görüşümüzü bildirmek isteriz.

Sorularınız ve danışmanlık için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz.